Algemene voorwaarden en Privacyverklaring Helion Massage

25 mei 2018

Om je tijdens sessies of een behandeltraject zo goed mogelijk te begeleiden hanteert Helion Massage algemene voorwaarden en een privacyverklaring. In de algemene voorwaarden is het algemeen contact vastgelegd. In de privacyverklaring is vastgelegd welke gegevens voor het vormgeven van een behandeltraject worden vastgelegd en hoe met deze gegevens wordt omgegaan.

Algemene voorwaarden Helion Massage

 1. De cliënt is altijd tijdig op de afspraak aanwezig.
 2. De tijd die iemand te laat aanwezig is wordt in mindering gebracht op de overeengekomen sessietijd.
 3. Voor een behandeling worden algemene regels voor hygiëne aangehouden.
 4. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.
 5. Betaling geschiedt na afloop van de sessie contant.
 6. De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.
 7. Aspecten die van belang aangaande de gezondheid van de cliënt worden door de cliënt voorafgaand aan de sessie vermeld.
 8. Helion Massage streeft voor al haar massages en diensten een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.

Privacyverklaring dossiervorming

Helion Massage hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil Helion Massage heldere en transparante informatie geven over hoe Helion Massage omgaat met persoonsgegevens.

Helion Massage doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Helion Massage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat Helion Massage in ieder geval:

Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Helion Massage is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met Helion Massage wenst op te nemen kan dit via e-mail info@helionmassage.nl.

Persoonsgegevens die Helion Massage verwerkt

Helion Massage verwerkt persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt, doordat je gebruik maakt van de diensten (deelname) of omdat je deze zelf verstrekt bij het invullen van een intake-formulier welke je toegestuurd krijgt via email of ingevuld wordt tijdens de 1e sessie/behandeling. De gegevens verwerkt Helion Massage om de behandeling goed en verantwoord af te kunnen stemmen op jouw situatie; om contact met je te kunnen opnemen voor het maken/wijzigen van een afspraak; voor het verwerken van de betaling; om je te kunnen benaderen voor het meewerken aan een onderzoek.

Helion Massage kan de volgende persoonsgegevens vragen: naam, voornaam en initialen, geslacht, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, medische gegevens indien nodig, beroep en werkomstandigheden, gezinssituatie.

Gegevens via correspondentie

Bij een vraag is er een mailwisseling of telefoongesprek. Alle e-mailberichten worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Soms vraagt Helion Massage welke huisarts je hebt en voor de diensten relevante fysieke/mentale klachten en medicijngebruik indien van toepassing. Deze gegevens worden gevraagd om een beter beeld te krijgen van jou en om waar mogelijk rekening te houden met deze klachten tijdens de diensten. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Gegevens via aantekeningen

Helion Massage maakt aantekeningen van de behandelsessie waar je aan deelneemt. Aantekeningen worden uitsluitend met toestemming van jou gemaakt. Deze zijn uitsluitend om de behandelingen op jou aan te passen. De gegevens die in dit dossier zijn vastgelegd worden niet aan derden doorgegeven. Uitzondering hierop kan zijn dat een verslag wordt verstrekt aan een andere behandelaar wanneer behandeling in een later stadium bij een andere behandelaar wordt voortgezet. Hierover zal altijd vooraf contact met je worden gezocht en zal schriftelijke toestemming van jou nodig zijn. De bewaartermijn is overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld door de wet 15 jaar.

Indien gewenst kunnen bovenstaande gegevens door jou worden ingezien. Het verzoek daartoe geschied altijd schriftelijk.

Gegevens via de website

De website van Helion Massage heeft als doel je zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor worden in sommige gevallen een minimum aan gegevens vastgelegd. Hieronder kun je lezen welke dat zijn en waarom deze worden vastgelegd.

 • De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
 • Via de website kun je een contactformulier invullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor correspondentie met jou. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • De gegevens op de website zijn altijd zo actueel mogelijk. Mocht blijken dat gegevens niet kloppen, worden deze spoedig aangepast worden nadat deze zijn ontdekt.

Verwerken van uw gegevens

Helion Massage verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen en om de dienstverlening aan te passen voor jou, je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om de dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, aantekeningen te delen met andere zorgverleners als je daar mondeling en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken. Tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte. Of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Mocht Helion Massage overeenkomstig met jou, informatie verkrijgen van huisarts, therapeuten, hulpverleners of derden, dan zal de bron altijd kenbaar gemaakt worden aan de cliënt.

Helion Massage maakt geen gebruik van automatische besluitvormingen of profilering.

Minderjarigen

Helion Massage verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Helion Massage bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Na afronding van de diensten (deelname stopt) worden je persoonsgegevens maximaal 15 jaar voor volwassenen en 7 jaar voor minderjarige bewaard. Gegevens voor de financiële administratie worden voor maximaal 7 jaar bewaard.

Binnen de EU

Helion Massage verstrekt geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU als daarom wordt gevraagd.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kun je Helion Massage mailen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Helion Massage. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Mag Helion Massage jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Hiervoor stuur je een mail naar info@helionmassage.nl.

Beveiliging van uw gegevens

Helion Massage zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven middels een mail naar info@helionmassage.nl.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem hierover dan direct contact met Helion Massage op. Komen wij er samen niet uit dan vindt Helion Massage dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De privacyverklaring die je per mail bij aanmelding is toegezonden zal altijd leidend zijn. Helion Massage behoudt zich het recht toe om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn in hoe Helion Massage met gegevens omgaat, dan zal de privacyverklaring aangepast worden.

Over Helion Massage

Helion Massage is een bedrijf gevestigd in Apeldoorn, waar holistische integrale massage, sportmassage, en andere massagevormen worden aangeboden. Helion Massage is rechtsgeldig vertegenwoordigd door Inge Gammauf en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer 69 74 33 47. De locatie waar de meeste diensten worden verleend is gevestigd aan de Talingweg 200, 7331 MP Apeldoorn.

Contactgegevens

Inge Gammauf – eigenaresse en contactpersoon.
Bedrijf: Helion Massage Postadres: Talingweg 200, 7331 MP Apeldoorn.
M: 06-28515657 | E: info@helionmassage.nl | W: www.helionmassage.nl

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.